Телефон/факс: +38 (044) 277 47 76 Email:info@mcs.org.ua

Замовник інформується щодо загальних вимог до процесу сертифікації окремим документом «Умови проведення сертифікації», що додається:

 

УМОВИ

ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 

1  ПРИЗНАЧЕННЯ,  ГАЛУЗЬ  ВИКОРИСТАННЯ

Ці Умови проведення робіт з сертифікації систем управління якістю (далі Умови) містять інформацію щодо загальних вимог та порядку проведення таких робіт органом з сертифікації систем менеджменту якості корпорації «Міжвідомчий центр сертифікації».

Умови призначені для ознайомлення замовників робіт з сертифікації систем управління якістю (далі СУЯ) щодо діючого порядку та процедур проведення таких робіт.

 

2  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Сертифікація СУЯ здійснюється з метою засвідчення відповідності СУЯ підприємства чи організації (далі – підприємство) вимогам, які до них висуваються, забезпечення впевненості у тому, що підприємство здатне випускати продукцію чи надавати послуги у відповідності до вимог нормативних документів, а продукція чи послуги (далі - продукція) незадовільної якості своєчасно виявляються та на постійній основі вживаються заходи із запобігання вироблення такої продукції.

2.2 Сертифікація СУЯ  здійснюється на договірних засадах за ініціативою виробника чи постачальника (розробника) продукції.

Право провести сертифікацію СУЯ та при позитивних результатах отримати сертифікат відповідності мають будь-які підприємства – виробники чи постачальники продукції (далі – заявники), що заявляють про відповідність своєї СУЯ вимогам стандарту ДСТУ ISО 9001:2018 (ISО 9001:2015, IDT) та згодні дотримуватися порядку проведення сертифікації.

2.3 Підприємство, яке отримало сертифікацію, має право посилатися (рекламувати) на її наявність.

2.4 Заявники робіт з сертифікації мають право звертатися до ОС за консультаціям з питань порядку (процедур) проведення робіт та їх вартості.

2.5 Одержання підприємством сертифіката на СУЯ не означає, що відповідальність за забезпечення якості продукції (надання послуг) перекладається на орган, який проводив сертифікацію.

 

3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ

3.1 Процес сертифікації СУЯ поділяється на такі основні етапи:

- прийняття підприємством рішення про проведення сертифікації СУЯ;

- подання  заявки на сертифікацію;

- розгляд ОС заявки та прийняття рішення про проведення сертифікації;

- проведення заходів аудиту заявника;

- оформлення результатів проведення робіт з сертифікації;

- проведення нагляду за сертифікованою СУЯ.

3.2 Заявник, у випадку прийняття рішення про проведення сертифікації СУЯ, повинен провести такі заходи:

- ознайомитися з порядком проведення робіт, що наведений у цих умовах;

- підготувати заявку та комплект документів;

- провести організаційно-технічні заходи, які забезпечать якісне проведення робіт;

- направити заявку на сертифікацію до ОС.

3.3 Заявка на проведення сертифікації СУЯ подається за формою Ф.43 (розміщена у розділі «НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОС» цього Сайту).

До заявки додаються:

- Опитувальний лист за формою Ф.44 (розміщена у розділі «НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ОС» цього Сайту).

- Перелік документів системи управління якістю, документація СУЯ підприємства та документи, що підтверджують її ефективність та відповідність продукції встановленим вимогам (акти випробувань, приймання комісією, сертифікати відповідності на продукцію тощо);

- Перелік нормативних документів, що застосовуються підприємством при виробництві продукції та наданні послуг (ДСТУ, ТУ та ін.);

- Пояснювальна записка з наведенням відомостей про підприємство та його організаційну структуру з визначенням взаємозв’язків структурних підрозділів, на які поширюється вплив СУЯ.

- Інші документи, необхідні для проведення сертифікації.

3.4 ОС організує розгляд заявки та матеріалів, які до неї додаються, з метою визначення доцільності проведення робіт з сертифікації.

У разі негативних результатів розгляду заявки та доданих матеріалів ОС повідомляє заявника щодо відмови у проведенні сертифікації  з письмовим обґрунтуванням причин.

У разі позитивних результатів розгляду заявки ОС готує рішення за заявкою на проведення сертифікації, підбирає склад експертної групи, готує проект договору на проведення робіт з сертифікації СУЯ та надсилає ці документи заявнику.

До складу експертної групи повинні входити фахівці, що мають досвід діяльності за профілем підприємства, та встановленим чином атестовані аудитори. До складу експертної групи не включають представників підприємства-заявника та інших сторін, що можуть бути зацікавлені у результатах сертифікації. Заявник має право відхилити запропонований склад експертної групи, якщо він вважає, що здійснення перевірки цим складом може складати загрозу неупередженості та спричинити конфліктні ситуації.

3.5 Після оформлення договору експертна група розробляє програму проведення сертифікації, яка повинна включати такі основні етапи:

- проведення першого етапу аудиту (ознайомлення з підприємством та здійснення попередньої  (документальної) оцінки СУЯ);

- проведення другого етапу аудиту (обстеження СУЯ підприємства «на місці»);

- проведення заходів нагляду за сертифікованою СУЯ.

3.6 Експертна група може запитати додаткові матеріали чи інформацію, а також організовує збір іншої інформації щодо якості продукції, що виробляється підприємством.

За результатами першого етапу аудиту експертна група оформлює акт та готує висновок  щодо доцільності проведення подальших робіт з сертифікації СУЯ.

У разі позитивного рішення один примірник висновку направляється заявнику і експертна група приступає до другого етапу аудиту. 

У разі негативного рішення у висновку наводяться усі невідповідності, що були виявлені, та встановлюється термін усунення виявлених невідповідностей, який не повинен перевищувати шести місяців.

Якщо у визначений термін підприємство проводить усунення виявлених невідповідностей, воно письмово сповіщає про це ОС і подає доопрацьовані чи додаткові підтверджуючі матеріали, необхідні для прийняття позитивного рішення.

3.7 В ході аудиту «на місці» здійснюється збирання даних про СУЯ підприємства шляхом:

- опитування співробітників підприємства;

- спостережень;

- вивчення робіт, які проводяться на підприємстві;

- аналізу документів;

- проведення контрольних перевірок чи випробувань або інших заходів, які передбачені планом аудиту.

При проведенні аудиту здійснюється оцінка здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції потрібного рівня якості, а також встановлення відповідності елементів  СУЯ підприємства вимогам НД.

3.8 За результатами другого етапу аудиту експертна група готує звіт, у якому наводиться попередній висновок щодо відповідності чи невідповідності СУЯ сертифікаційним вимогам. Звіт погодженню з керівництвом підприємства не підлягає. Підприємству надається один примірник звіту.

3.9 Рішення щодо результатів сертифікації приймається ОС на підставі звіту та матеріалів щодо усунення виявлених в ході аудиту невідповідностей.

Рішення про відмову у сертифікації приймається у разі, якщо СУЯ підприємства має суттєві невідповідності, які не можуть бути усунені у придатні терміни (як правило до шести  місяців). У цьому разі повторна сертифікація може бути проведена після усунення усіх невідповідностей.

Якщо СУЯ в цілому відповідає вимогам НД, на відповідність яким проводилась сертифікація, але виявлені окремі невідповідності стосовно певних елементів системи, які можуть бути оперативно усунені, ОС надає підприємству можливість розробити та провести коригувальні заходи з усунення цих невідповідностей. Після вжиття коригувальних заходів ОС оцінює їх повноту та ефективність, у разі необхідності проводить повторне обстеження за показниками де були невідповідності. При позитивних результатах оцінювання ОС приймає рішення про надання сертифікації.

3.10 У разі позитивного рішення ОС готує проект договору про проведення нагляду за СУЯ підприємства, який надсилається заявнику разом із рішенням щодо надання сертифікації.

Після підписання договору про проведення нагляду ОС оформлює сертифікат на СУЯ, здійснює його реєстрацію та видає заявнику (форма сертифікату додається).

3.11 Проведення нагляду за сертифікованими СУЯ здійснюється не рідше одного разу на рік. Обсяги, порядок та терміни проведення інспекційного контролю визначаються ОС під час проведення сертифікації СУЯ.

3.12 При виявленні, за результатами нагляду, неправильного використання сертифіката, невідповідностей СУЯ вимогам  стандартів та інших НД, або наявності обґрунтованих претензій щодо якості продукції, ОС може тимчасово призупинити або скасувати дію сертифікації.

Тимчасове призупинення дії сертифікації здійснюється у випадках, якщо підприємство на протязі визначеного часу може провести необхідні коригувальні дії та усунути виявлені невідповідності.

При позитивних результатах перевірки впроваджених коригувальних заходів ОС приймає рішення щодо подовження терміну дії сертифікації.

При негативних результатах перевірки ОС приймає рішення про скасування дії сертифікації.

3.13 Скасування дії сертифікації здійснюється у випадках:

- коли за результатами нагляду виявлені невідповідності, які не можуть бути усунені на протязі дії сертифіката на СУЯ;

- коли коригувальні заходи, що були визначені після призупинення дії сертифіката, не проведені у визначені терміни;

- при відмові підприємства додержуватися договору про проведення нагляду.

СУЯ, на яку було скасовано сертифікацію, може бути знов подана на сертифікацію на загальних підставах після усунення усіх наявних невідповідностей.

3.14 Після завершення терміну дії сертифікації, повторна сертифікація проводиться за процедурою, що і первинна сертифікація. При цьому заходи другого етапу аудиту проводяться обов’язково, а необхідність проведення заходів першого етапу визначаються ОС на підставі вивчення матеріалів про сертифіковану СУЯ та інформації щодо її функціонування з врахуванням стабільності якості продукції, що виробляється підприємством.

 

4 ІНШІ УМОВИ

4.1 У разі незгоди підприємства з призупиненням чи скасуванням сертифікації, воно має право звернутися до Апеляційної комісії ОС.

4.2 Якщо на протязі дії сертифікації СУЯ на підприємстві здійснюються зміни, що можуть вплинути на її ефективність, підприємство повинне сповістити про них ОС для визначення необхідності позапланової перевірки.

4.3 Сторони не повинні розголошувати інформацію, отриману в ході сертифікації (у т.ч. про конкретну продукцію, постачальників, документацію СУЯ тощо) без отримання письмової згоди іншої сторони. У разі, якщо закон вимагає розголошення такої інформації третій стороні, то сторона у якій виникли такі обставини, повинна сповістити про це іншу сторону.

4.4 Усі роботи з сертифікації СУЯ проводяться на договірних засадах. Вартість робіт залежить від кількості співробітників підприємства, а також кількості та складності процесів, що задіяні при виробництві продукції. Заявник може ознайомитися із загальним порядком визначення вартості робіт та порядком оплати за запитом, або на етапі підготовки договору на сертифікацію.

 

5 ВИКОРИСТАННЯ  ЗНАКА ВІДПОВІДНОСТІ

5.1 Знак відповідності Системи сертифікації «Спеціальний регістр» застосовується для інформування зацікавлених юридичних та фізичних осіб про те, що позначені ним СУЯ відповідають  вимогам, які встановлені до таких систем відповідними законодавчими та нормативними документами. Знак відповідності є елементом інформаційного забезпечення Системи і може застосовуватися разом з сертифікатом на СУЯ чи окремо від нього.

5.2 Застосування знака відповідності здійснюється на підставі ліцензійної угоди на право застосування знака відповідності, яка укладається між ОС та замовником після завершення процедур сертифікації і прийняття ОС рішення про надання сертифікації.

Не дозволяється застосування знака відповідності в усіх випадках, коли таке застосування може ввести в оману фізичних осіб, юридичних осіб, органи влади чи контролюючі органи.

Нашим партнерам

Корпорація "Міжвідомчий центр сертифікації" - Акредитований орган з оцінки відповідності, що працює на принципах взаємоповаги та взаємовигоди. Ставайте нашим партнером та дізнайтесь, як це допоможе Вашому бізнесу!

Наші контакти

Чекаємо Вас у нашому офісі за адресою:

  03056 Україна, м. Київ,
вул. Польова, 21, офіс 321
  +38 (044) 277 47 76
  info@mcs.org.ua